Dnem 22. 12. 2016 bylo Usnesením Městského soudu v Praze  rozhodnuto, že dosavadní Kaple Rektorská, občanské sdružení se mění na 

KAPLE REKTORSKÁ, zapsaný spolek a pod tímto jménem se zapisuje do Spolkového rejstříku.

Spolek  KAPLE  REKTORSKÁ, z.s. sdružuje stejně smýšlející lidi, pražské občany a patrioty k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti vzdělávání, zdravého životního stylu, ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot. 

"Jsme spolek, jehož hlavním posláním je trvale přispívat k odpovědnému a kreativnímu řešení problémů spjatých s nekontrolovatelným rozvojem lokality, ve které žijeme. Spolek chce inspirovat a aktivovat občany k poznávání a ochraně přírodních a kulturních památek, přinášet do jednotlivých lokalit Prahy 10 kulturu a živé umění a v neposlední řadě bude všemožně a aktivně usilovat o vytvoření společenského a komunitního centra v Malešicích, a tak přispívat ke vzkříšení ducha tohoto místa a k oživení lidské a sousedské pospolitosti v této části Prahy. "/Viz Stanovy KAPLE REKTORSKÁ, z.s. 

Na základě změn v osobním a profesním životě jednotlivých členů, tito oznámili, že míní pozastavit, nebo ukončit členství v organizaci.Všichni tři členové ukončili misi  z důvodu, že dle nich již bylo dosaženo záměrů, s nimiž bylo sdružení založeno, tj. že se nám všem podařilo uskutečnit cíl, který jsme si kdysi společně předsevzali, tedy zabránit zbourání MIlíčovy modlitebny a navrátit jí její duši. Rada se po obdržení jejich písemné žádosti rozhodla ukončit jejich členství.Jménem spolku jim děkuji za veškerou spolupráci, bylo nám ctí s Vámi spolupracovat. 

V intencích již citovaných Stanov chceme my, stávající členové, pokračovat v společensko-kulturní a výchovné činnosti  v rámci domovských Malešic i celé Prahy 10.

Členové  KAPLE REKTORSKÁ, zapsaný spolek:

Mgr. Zuzana Maléřová, spisovatelka

Tomáš Klouček, účetní a daňový poradce

PhDr. Jaroslav Mervínský, ředitel Gymnázia Na Vítězné pláni, P4

MgA. Mária Uhrinová, divadelnice a publicistka, předsedkyně sdružení

Míla Rothová, pedagožka v důchodu, aktivní občanka

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPLE REKTORSKÁ *  Revitalizace objektu a koncepce jeho příštího využití *  IDEOVÝ ZÁMĚR

K vytvoření tohoto dokumentu a k myšlenkám, v něm obsaženým, nás přivedlo rozhodnutí, že chceme něco udělat pro sebe, své blízké i pro společnost. Nespokojeni s náladami kolem plně souhlasíme s Prohlášením Synodní rady Českobratrské církve evangelické k aktuální společenské situaci z 12. 4. 2012.     I my si uvědomujeme, že cesta dopředu vede pouze přes obnovení přirozených pospolitostí, jakými jsou rodina a obec. Je potřeba najít způsob, jak sdílet zkušenosti mezi generacemi, jak posílit společenství, jak oživit úctu k místu, kde žijeme, k vlasti, k zemi a planetě.

Místo, kde žijeme my, (nás několik z občanského sdružení KAPLE REKTORSKÁ), je v pražských Malešicích. Žije zde kolem 12 tisíc obyvatel, což je středně velké české město, jako např. Tachov nebo Vysoké Mýto. Na rozdíl od těchto měst, tady však není ani kostel, ani knihovna, ani žádný společenský sál nebo kino. Není tady místo, kde by se lidi prolnuli, pocítili vzájemnou sounáležitost a jakousi sympatii k prostoru, k místu, kde žijí. Určitě je tady několik hezkých míst, ale k nejpůvabnějším a taky nejzajímavějším patří prostor na kopci nad starými Malešicemi, kde na jedné straně stojí opuštěná kaple s kalichem nad sedlovou střechou a proti ní v parku proti ní stojí barokní kaplička – symbolická připomínka Kalvárie.

V tomto prostoru je cítit specifický duch místa a proto už mnoho generací před námi zde chtěly vystavět dům k setkávání, chrám. Ne náhodou zde stojí již vzpomínaná barokní výklenková kaplička. Po roce 1948 tu byly osazeny základy kostela sv. Josefa, který ale nebyl nikdy dostavěn.  Nicméně sakrální stavba na kopci nakonec vyrostla. V roce 1950 navrhl pro potřeby evangelické církve v Malešicích architekt Bohumil Bareš Milíčovu modlitebnu. Po několika letech, kdy zde probíhaly bohoslužby, lidí ve sboru ubývalo a kazatelská stanice v Malešicích byla zrušena. Modlitebna osiřela a začala chátrat. S vědomím všech těchto souvislostí a osobního pocitu odpovědnosti, coby obyvatelů této pražské části, jsme se rozhodli založit Občanské sdružení KAPLE REKTORSKÁ, jehož posláním má být vzkříšení ducha tohoto místa a oživení lidské pospolitosti v Malešicích.

 

Od ideje k rozhodnutím

My, členové o. s. KAPLE REKTORSKÁ bychom rádi pozvali představitele ČCE jako majitele a správce objektu k pracovnímu setkání na téma: Mílíčova modlitebna a (nejen) Malešičtí. Základní tezí této rozpravy by měla být obnova duchovní kontinuity a společenského života v této hustě obydlené aglomeraci (jedná se o značnou část Prahy 10-  Strašnice, Malešice, Vinice, Třebešín, Vackov, k níž přiléhají též Jarov a Hrdlořezy). Neopomenutelnou skutečností je dostavba obytného komplexu BYTY Malešice, developerských projektů Malešický háj a ECO City Malešice, kam se přistěhuje několik stovek lidí všech věkových kategorií.

V současnosti se rozjíždí i projekt revitalizace Malešického parku, na jeho nabídku rekreačních a sportovních služeb můžeme navázat společenskými a kulturními aktivitami, poskytovanými právě v areálu centra KAPLE REKTORSKÁ, kde bychom rádi založili duchovní a společenské centrum.

O. s. KAPLE REKTORSKÁ nejde v žádném případě o změnu vlastnických práv ke kapli, ale o hledání způsobu, jak jí v plné shodě s majitelem opětovně otevřít místním obyvatelům k obecně prospěšnému účelu. Ve svém záměru vycházíme hlavně z velkého potenciálu Milíčovy modlitebny, jejího okolí, jež oplývá silným geniem loci.  Chceme tím navázat na aktivity církve, které byly s tímto místem spojeny v dobách minulých. Při snaze zhodnotit existující stavbu, bychom rádi vycházeli z pokusů ČCE z roku 2003, kdy se tehdejší vlastník Evangelický sbor Jarov snažil obnovit modlitebnu pro veřejné užívání.

V rámci setkání bychom rádi poznali záměry vlastníka se jmenovanou stavbou. V případě, že by se ČCE s naším projektem ztotožnila, společně můžeme hledat několik variant spolupráce. Právě vzájemná kooperace umožní jednodušší hledání prostředků na rekonstrukci kaple a následně i na činnost centra.

 

Informativní parametry stávající stavby Milíčovi modlitebny z hlediska územně plánovacího a technického

Stavba se nachází v území s funkčním využitím OB - čistě obytné (území sloužící bydlení kde jsou kromě funkce bydlení žádoucí i ostatní funkce jako jsou např. mimoškolní zařízení pro děti a mládež, církevní zařízení, vzdělávací a kulturní zařízení.

Stávající stavba Milíčovi modlitebny pojme zřejmě sál s kapacitou cca 70 sedících osob pro střídavé využití (divadlo, výstavy, bohoslužba) a příslušné hygienické a jiné zázemí.     

 

Centrum „Kaple“ a znovuoživení pospolitosti

Snahou občanského sdružení KAPLE REKTORSKÁ je vrátit tomuto zajímavému objektu život, znovunavrátit ho účelům, ke kterým byl postaven:

k rozvíjení duchovní pospolitosti a kulturně – společenského života. Pokud se naše myšlenky vzájemně propojí, mohlo by v Malešicích vzniknout společenské kulturně-duchovní centrum, naplněné různorodými aktivitami.

Rádi bychom prostor otevřeli všem lidem, kteří o to budou stát:

* věřícím k pravidelným bohoslužbám a programům duchovní povahy

* matkám s malými dětmi, které by zde společně trávily dopoledne

* školní mládeži a jejím pedagogům (např. audiovizuální programy, přednášky, artdílna, atd.). V lokalitě sídlí ZŠ (2), SŠ (3) a Speciální škola (1).

* „náctiletým“ může centrum sloužit jako nízko prahový klub, nebo jako zkušebna pro amatérské hudebníky a divadelníky

*široké veřejnosti, kterou snad osloví hlavní programová nabídka

(odpolední vernisáže a večerní představení, výstavy, koncerty, komorní divadelní inscenace, filmové večery s projekcí artových filmů, přednášky na různá témata, atd.)

 

Závěrem

Veškeré ideje, obohacené vzájemnou inspirací vlastníka objektu a o. s. KAPLE REKTORSKÁ, budou korunovány úspěchem jen s přispěním dalších subjektů. Například, v polovině roku 2012 dojde k zahájení druhé fáze programu Finančních mechanismů EHP/Norska, které zaměřením dvou prioritních sektorů „ občanská společnost“ a „ochrana kulturního dědictví“ rezonují s naším projektem. My, jako občané Malešic chceme znovunavrátit kapli duchovním a kulturním účelům a proto věříme, že ČCE přijme naše myšlenky a snahy s pochopením.

 

Občanské sdružení Kaple Rektorská

Božecká 347/3, 108 00 Praha 10, Malešice

 

Praze, 25. dubna 2012

 

 

 

Činnost a akce o. s. Kaple Rektorská jsou otevřená místním obyvatelům, patriotům i přátelům Malešic, obyvatelům Prahy 10 i celé široké metropole. Budeme rádi, když se k nám přidáte...